W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają przeważnie w pierwszej instancji sądy rejonowe mieszczące się w miastach będących siedzibami sądów okręgowych, w których utworzono wydziały ubezpieczeń społecznych. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców w następujący sprawach:

  • nawiązania i rozwiązania umowy o pracę

  • uprawnień pracowniczych w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę

  • obowiązków pracownika jak i pracodawcy

  • wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy, czasu pracy, uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem bezpieczeństwa i higieny pracy

  • zasad równego traktowania pracowników, w tym sprawy karne o mobbing